Danske links

Daisy
Daisy står for Dansk Arkivalie Informationssystem. Statens Arkivers ambitiøse projekt går ud på onlineregistrering af samtlige arkivaliegrupper i Statens Arkiver med senere mulighed for at bestille arkivalierne til efterfølgende fremlæggelse ved næste arkivbesøg. Registreringen rummer Arkivskaberens navn (det kan f.eks. være både Danske Kancelli og et stednavn) – og ved opslag på arkivskaberens navn kan man se, hvad der hidtil er registreret. F.eks. giver et opslag på Trinitatis både arkivalier fra Trinitatis sogn i København og Fredericia.
OBS! Man kan ikke se indholdet af de enkelte arkivfonds, kun at der er noget om emnet.

På sporet af slægten
Landsarkivet for Sjælland lavede oprindelig denne hjemmeside i tilslutning til en udsendelsesrække i TV og radio om 5 familier, der hver på sin måde fandt deres ældre slægtninge via arkiverne. Hjemmesiden fortæller om de 5 medvirkende familier og rummer desuden “gode historier”, ægte begynderkilder i original og transskription, oplysninger om arkivindhold, læsehjælp i gotisk. Alt i alt mere end 150 dokumenter. Hjemmesiden supplerer bogen af samme navn.

xxx Statens Arkiver
Viderestilling til Rigsarkivet, de fire landsarkiver, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense, Landsarkivet for Sjælland har en hjemmeside, som er velforsynet med gode råd og hjælpemidler for slægtsforskere.

xxx Kirkebøger på internettet
Statens Arkiver har forsøgsvis lagt indskannede kirkebøger på nettet. Materialet er de kirkebøger, der allerede er udgivet på cd-rom, dog uden Århus købstad. Søgemulighederne er knap så omfattende som på cd-rommerne og kræver installering af en plug-in, som kan læse tiff-filer. Den kan hentes fra den nævnte side. Søgemulighederne omfatter sogn, kirkelig begivenhed og årstal (mellem 1814 og 1891). Det er hensigten at udbygge forsøget med skanning af mikrokort efterhånden.

Politiets Registerblade 
I perioden 1890 til 1923 holdt det københavnske politi styr på, hvem der boede i København. Det sket ved, at hver station, hvert halve år udarbejdede mere eller mindre detaljerede navneregister på hver enkelt husstand også udlændinge. Hvis en person flyttede til en ny politikreds, fik han et nyt kort. I registerbladene kan du finde københavnske beboere over 10 år. Eget registerblad har personer over 14 år. Ved ægteskab overføres kvinden til mandens registerblad, hvor også børn i alderen 10-14 år bliver opført. Børn under 10 år bliver ikke registreret.

Stadsarkivet i København har rent fysisk også mulighed for at hjælpe med visse folkeregisterkort. Det gælder københavnere, der er døde før 1951.

Sammenslutningen af Lokalarkiver
Her er så den tilsvarende mulighed for at besøge de lokale arkiver, inklusive

xxx Lokalhistorisk Arkiv i Århus. Med en stor billedsamling og adgang til sogneanalyser i

Folketællingerne fra Århus amt 1787, 1801, 1834 og 1845. Her findes også vielser 1760-1850 og en engelsk oversættelse af terminologien i folketællinger.

xxx Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
Projektet er funderet i Privatarkivudvalget og databasen driftes af Dansk Data Arkiv.  Ud over fritekstsøgning kan man her søge på emne, kommune, og materiale. Databasens force ligger i, at man kan finde arkivalier, der er ulogisk placeret, f.eks. kan man finde et personarkiv i Aalborg Stadsarkiv for en person født i Helsingør via søgning på Maribo, fordi han er oplært i Maribo.

Søg på steder i Danmark – DigDag
DigDag står for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi. Her kan du finde steder og opdeling af det administrative Danmark. Man kan via dobbeltkort se den administrative inddeling som den ser ud idag, samtidig med siden kan vise hvordan det så ud i f.eks 1830.

Morsø Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet har en stor linksamling til et utal af museer, private og offentlige samlinger af kulturhistorisk interesse. Endvidere efter eget udsagn 10.000 museumslinks (til udenlandske museer). Adresser sidst i samlingen.

Register til mikrofilm
Fra denne side forberedes arkivbesøg hjemmefra. Mormonernes hjemmeside registrerer mikrofilmnumre og inddelingen af  hver enkelt mormonfilm, f.eks. fra en bestemt gade til en bestemt gade i en købstadfolketælling. Skriv lokalitetens navn på dansk under Place name og Denmark under Part of. Fra denne oversigt vælges periode og View film notes. Kan selvfølgelig også bruges til identifikation den modsatte vej, hvis man i Familysearch.org har fundet et mikrofilmnummer.

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Udgiver Personalhistorisk Tidsskrift med prøver på enkelte artikler. “Diverse links” med viderestilling til offentlige arkiver, slægtshistoriske foreninger i Skandinavien og lidt diverse. Mulighed for Lær-selv-kurser indenfor slægtsforskning.

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
Overbygning for de danske slægtshistoriske foreninger. Afholder Bjerringbro-kurser for slægtsforskere og udgiver tidsskriftet “Slægten”. Medudgiver af det hedengangne “Hvem Forsker Hvad”.

xxx Siden Saxo
Bladet rummer baggrundsartikler til de forhold, vore forfædre levede under, skrevet af fagfolk inden for danmarkshistorien. Prøv den danmarkshistoriske kalender: Hvad skete på en bestemt dato. Der er også oplysninger om aktuelle udstillinger under “Siden Sidst”. Det er også her, man kan læse, når der kommer en ny cd-rom med folketællinger.

Tidskriftet Kulturstudier (tidl. Fortid & Nutid)
Tidsskriftet rummer baggrundsartikler til dansk kultur- og lokalhistorie. Det udgives af Dansk Historisk Fællesråd. Hjemmesiden rummer enkelte smagsprøver på artikler og interviews fra tidligere numre (kræver Acrobat Reader).

Bibliotek.dk
Bibliotek.dk er det danske biblioteksvæsens Danbib-base, hvor man kan se, hvad der findes i danske biblioteker siden 1970. Ligeledes er større artikler i aviser og tidsskrifter registreret fra 1981. Desuden alle andre materialer i bibliotekerne, som ikke har specielt med slægtsforskning at gøre. Man kan samtidig bestille materialet hjem til sit lokale bibliotek (hvis det da er til hjemlån!) Læs nærmere under Hjælp – hvad kan du bruge bibliotek.dk til?. Basen rummer også bøger, der er ældre end 1970, men kun dem, der indtil nu er blevet online-registreret, og en del ældre stamtavler kan godt mangle af den grund. På landets Slægtshistoriske Centre findes imidlertid mikrofiche-kataloger over de slægtstavlesamlinger, som mormonerne har mikrofilmet. Disse film kan rekvireres hjem til det nærmeste Slægtshistoriske Center og benyttes der. – Nedenfor angives online-adgangen til de tre vigtigste samlinger af slægtshistorisk litteratur.

Det kongelige Bibliotek
Pligtafleveringsbibliotek med landets største samling af trykte slægtsbøger.

Statsbiblioteket 
Online-katalog over en stor samling slægtsbøger. Et nyt digitaliseringsprojekt omkring aviser pågår i første omgang drejer det sig om Bornholms Tidende i perioden 1866-2012 og Jyllandsposten i perioden 1871-2001.

Frederiksberg bibliotek
Adgang til bibliotekets hjemmeside om slægtsforskningssamlingen. Findes via Indeks til Slægtsforskning. Hele den ældre del af slægtstavlesamlingen er nu også elektronisk registreret. Samlingen lånes ikke ud.
Søgning sker via bjælken Søg, reserver, forny: brug emnesøgning. Indtast som emneord: slægtsnavnet; Indtast emnetal=99.9? og start søgning. Der er stadig bevaret kort til slægtsnavne i årbøger og “sekundære navne” på indgiftede ægtefæller, som ikke umiddelbart fremgår af bogens titel eller emneord.

Danske billeder
Her katalogiseres og registreres lokalhistoriske billeder fra samlingerne i følgende kommuner: Frederiksberg, Gentofte, Herning, Roskilde, Silkeborg og Århus.. Der er søgemuligheder på lokaliteter, personnavne (også fotografernes navne) og emner. Søgningen kan evt. afgrænses til kun en af kommunerne. Til hvert billede hører en kort beskrivelse. Filtypen er .jpg.

Gamle Odensebilleder
Odense Bys Museers samling af gamle fotografier fra Odense digitaliseres og kan frit anvendes til ikke-kommercielle formål. Man kan søge på personer, steder og emner.

Kalkars Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700)
De fire bind fra 1881-1907 er indscannet dels med scanner, dels med digitalkamera. Opslaget vil vise et billede af den originale bogs ordforklaringer.

Søgning på stednavne
Databasen rummer ca. 62.000 danske stednavne med placering i kommune, sogn og amt. Kommune- og amtsinddelingen er den nugældende efter 1970, men oplysningerne er flettet med KIPs oplysninger om “gammel amt” før 1970. Også sogne inden for et herred kan findes.OBS! aa skal altid søges som bolle-å!

xxx HGS Denmark
Den danske del af amerikaneren Gary Horlacher’s imponerende hjemmesidekompleks, som jeg har valgt at dele op på flere delemner, så de kan udnyttes bedre. På denne startside findes:
For Nordjylland skifteregistre (probate index) for Randers, Viborg, Thisted og Aalborg amter.
For Bornholm er udarbejdet en oversigt over eksisterende slægtsforskerrelevante arkivalier.
Knapperne til Slesvig-Holsten optræder som selvstændige indførsler i oversigten over slesvigske links.

Hovedstadsarkiver
På siden præsenteres kilder til historien i bred forstand i København og Frederiksberg kommuner. Siden er målrettet slægtsforskere, studerende og børn med hver sin systematiske indgang. Man får at vide, hvilke arkivalier der er relevante for ens formål, der vises konkrete eksempler på, hvordan kilderne ser ud, og der er indlagt personlige erindringer fra arkivbrugere, der er vokset op i hovedstaden. På siden findes f.eks. oversigter over de københavnske gader med sognetilhørshorhold på bestemte tider. Dette er nyttigt, hvis man søger folketællinger eller politimandtaller. Ligeledes kan man finde en oversigt over ændrede gadenavne eller få at vide, hvor der ligger materiale om borgerlig konfirmation eller skolernes historie. Der er en samlet oversigt i sitemap. Fra siden Hent og print kan man udskrive diverse kort og lister med Acrobat Reader. Til studerende er der tips til opgaveemner og anvisning på, hvilke kilder man kan benytte.

Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728
Faksimileudgave af en bog fra 1906 med fortegnelse over de nedbrændte gårde og huse og mandtallet fra samme år over de dele af byen, der undgik ilden. Fortegnelsen og mandtallet er opgjort på kvarterer. Registeret er indlagt ved tekstskanning med de unøjagtigheder, det indebærer.

Över Öresund 
En svensksproget vejledning til arkivbrug ved opsporing af svenske aner i Danmark. Der gengives prøver på originale kilder, case stories og gode websteder. Kilder til opsporing af københavnske aner er behandlet separat, og der er også billeder fra det gamle København. Hjemmesiden bygger på samarbejde mellem landsarkiverne i København og Lund og stadsarkiverne i København og Malmö, og hovedvægten ligger derfor på området Sjælland og Lolland-Falster. Siden er en videreudvikling af den dobbeltsprogede bog Over Øresund – Över Öresund og derfor også dobbeltsproget.

Den Offentlige Informationsserver (OIS)
Ved hjælp af OIS kan man finde frem til adressen for et kendt matrikelnummer både i by og på land: Benyt Avanceret søgning. OBS! Siden dækker de nuværende matrikelnumre med eksisterende underdelinger, ikke de oprindelige matrikelnumre uden underdelinger.

xxx Sogneregister (Parishes)
Angiver på engelsk amtsligt tilhørsforhold for et sogn (parish) i tidsrummet 1660-1794 (A), 1794-1970 (B) og efter 1970 (C). Endvidere angives lægdsnumrene (levy district numbers) i de tre perioder og kirkebøgernes startår. Registeret er ikke helt færdigt, og for periode B og C kan benyttes oversigten Søgning på stednavne.

xxx Københavnske Sogne (Copenhagen Parishes)
Gary Horlacher’s side viser, hvornår kirkebogsregistreringer i de københavnske og frederiksbergske sogne inden for folkekirken og andre trossamfund starter. Det fremgår også, hvornår sognedelinger har fundet sted. Det angives, hvilke årgange, der er filmet af mormonerne (helt frem til 1929). Under Copenhagen City Research vises sognegrænserne på udvalgte årstal, men de er mere detaljerede i “Jeg arbejder med”, hefte 16 (1995). For perioden 1805-1863 vises alfabetisk gadernes sognetilhørsforhold. Denne liste findes  i trykt udgave i hefte 14 af “Jeg arbejder med” (1993).

Militære forkortelser 
Landsarkivet i København har udarbejdet denne liste over de hyppigste forkortelser i lægdsrullerne. Læs her, hvad f.eks. MA 3 står for.

Skifteuddrag – Fæsteuddrag – Tingbogsuddrag i Jylland
Erik Brejls oversigt over navnestoffet i skifteprotokollerne, i perioden 1680-1765. Familierelationer anføres. Kan ordnes kronologisk efter dødsdato, efter personnavn (afdøde og ægtefælle) eller efter sogn. Hvis et navn ikke findes her, kan det skyldes, at afdøde ikke var rytterbonde. I så fald kan han være med hos Gary Horlacher.

xxx Det Danske Udvandrerarkiv
På Udvandrerarkivet i Aalborg er bl.a. registreret fotograf Tønnies bestillingsprotokoller 1864-1920. Hovedinteressen samler sig nok om politiets udvandrerprotokoller 1868-1908 med knap 360.000 personer. Perioden 1909-1935 (indirekte) og 1909-1940 (direkte) foreligger kun på mikrofiche på landsarkiverne og visse lokalhistoriske arkiver. Via skibsnavnet ved direkte udvandrede kan man gå til passagerlisten på Landsarkivet for Sjælland m.m. (OBS! Mormonudvandring i særlige læg, se nedenfor). Brødrene Mouritzen i Vejle havde autorisation som udvandreragenter. Deres Vejlelister dækker 4109 udvandrede i perioden 1879-1887. Man kan finde udvandrerens navn, hjemsted, løbenummer og kontraktens dato. Fra siden er der links til udvandrerlister og skibslister i andre lande.

Efterlysning af danske aner
Læg din personlige efterlysning ind her og få forhåbentlig svar

xxx – eller brug Hvem Forsker Hvad. Benyttes også af udlændinge med danske rødder.

Denmark Mailing Lists under Genealogy Resources on the Internet.
Fælles amerikansk indgang til postlister: DENMARK for alle med genealogisk interesse for Danmark. DNK-TRADITIONS for diskussion af skik og brug og traditioner. GEN-NORDIC, som er forbundet med soc.genealogy.nordic-nyhedsgruppen for Skandinavien (under Rootsweb).
Endvidere diskussionsgrupper for mere specielle områder som jøder i Danmark og Dansk Vestindien, Bornholm og immigranter i Iowa.

Cyndi’s List
Den danske del af Cyndi’s verdensomspændende links. Emneopdelt og på engelsk.
The Danish section of Cyndi’s worldwide links. Subject headings.

Rootsweb’s Guide to Tracing Family Trees
Engelsksproget vejledning til slægtsforskning i Danmark (og resten af Norden), bl.a. baseret på materiale udarbejdet af Family History Center, men der er også en oversættelse til engelsk af typiske danske arkivalieord og noget om dansk navngivning.

Danish Genealogical Resources
Engelsksproget linksamling til slægtsforskning i Danmark, beregnet på udlændinge – og nybegyndere. Navnedatabaser og efterlysningsservice samt skibslister. Samlet af DistantCousin.com. Rummer også enkelte private hjemmesider.

Nørskov Saacks hjemmeside
En privat hjemmeside med mange sjove indskudte hjælpemidler: her findes en Ordbog for slægtsforskere, Omregningstabeller mellem måleenheder, romertal/arabertal, og andre sjove ting (skonumre og høje cifre omsat til bogstaver), dagens navn, bryllupsdage, evighedskalender og skæve helligdage for hvert enkelt år. Endelig er der en skematisk opstilling af Slægtskabsforhold. Blandt ting, der (heller) ikke har med slægtsforskning at gøre, kan nævnes Synsbedrag.

Gotisk håndskrift
Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen har et kursus i gotisk håndskrift ved selvhjælp. Der gengives bogstavprøver og kildetekster fra forskellige tidsrum i den dansk-norske periode, og af vekslende sværhedsgrad. Der ligger også en hjælpefunktion. Kræver fuld skærm.

Familiebetegnelser
Svend-Erik Christiansens artikel: Jeg – min halvfætters næstsøskendebarn blev oprindelig trykt i Slægt & Data 1994 nr. 2. Artiklen er koncentreret om de slægtsskabsbetegnelser, man støder på i danske dokumenter, specielt i de senere led, med udblik til Norge og England.

Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening
På foreningens hjemmeside findes bornholmske folketællinger, sognehistorie og en oversigt over by- og sognerådsarkivernes adresser. Desuden kan man efterlyse bornholmske slægtninge på siden. Der ligger også filer til download.
Under Denmark Mailing Lists er anført en postliste for personer med interesser i Bornholm.

Slægtshistoriske Foreninger
Der findes mange slægtshistoriske foreninger i Danmark se mere på SSF eller på Dis-Danmark.

Slægtshistorisk Forening Samsø
Denne unge forening har fået en rigtig flot hjemmeside. Siden rummer diverse registre i form af søruller, skifteregistre, konfirmationer 1814-20 og fæstebønder 1717-34. Der er mulighed for at få identificeret billeder eller efterlyse slægtninge fra Samsø.

DANSK VESTINDIEN

Dansk-vestindisk historie 
Rigsarkivets hjemmeside om øernes historie 1671-1917. Hjemmesiden er femdelt: Generel indføring i arkivalietyperne. Gennemgang af litteraturen, oversigt over arkivalier, opregning af arkivregistraturer med indhold samt baggrundsinformation om hjemmesiden. Under søgemidler findes således oplysninger om de fire vigtigste institutioner, detaljer om de reviderede vestindiske regnskaber samt om de vestindiske lokalarkiver.