Vedtægter

1.
Foreningens navn er Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn.
Foreningens hjemsted er København.

2.
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats – oplysende  foredrag, ekskursioner o.l. – at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning og metode.

3.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Der betales intet indskud, men kontingent for det pågældende år, idet der dog ved optagelse efter 1. juli kun betales halvt kontingent.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfald, slettes medlemmet og kan herefter kun genoptages mod betaling af restancen. Rettidig udmeldelse skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af december måned. Regnskabsåret er kalenderåret.

4.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen  med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Til den ordinære  generalsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
  5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen & 1 suppleant.
  7. Valg af revisor & 1 revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

 

Evt. indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Valgene gælder for 2 år med afgang hhv. 3 og 4 medlemmer hvert år, første gang efter lodtrækning.
Suppleant, revisor og revisor-suppleant vælges hvert år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg til løsning  af specielle opgaver.

5.
Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, såfremt et  enkelt  medlem forlanger det.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet for det pågældende år være betalt.

6.
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

7.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum stemmer herfor. Generalforsamlingen træffer samtidig bestemmelse om, hvorledes foreningens eventuelle ejendom og formue bedst kan anvendes til fordel for slægtshistorisk forskning.

11-3-2009.